00700 TENCENT 463.400 14.4
03690 MEITUAN-W 263.600 10.6
09988 BABA-SW 129.100 6.3
02800 TRACKER FUND 24.260 0.66
01024 KUAISHOU-W 90.000 7.85
02828 HSCEI ETF 87.020 2.36
01810 XIAOMI-W 19.060 0.52
02318 PING AN 55.400 1.9
01299 AIA 84.600 2.9
00939 CCB 5.100 0.07