00700 TENCENT 460.200 3
03690 MEITUAN-W 244.600 2
06078 HYGEIA HEALTH 54.000 4.9
09988 BABA-SW 144.300 4.1
02318 PING AN 54.250 1.15
01299 AIA 86.500 1.9
02331 LI NING 88.700 5.1
01024 KUAISHOU-W 86.850 9.3
01810 XIAOMI-W 22.100 0.4
00189 DONGYUE GROUP 18.940 4.71