00700 TENCENT 335.600 5.6
09988 BABA-SW 197.500 5.1
01299 AIA 77.950 0.4
01810 XIAOMI-W 9.340 0.27
00939 CCB 6.290 0.09
02018 AAC TECH 61.950 5.1
02382 SUNNY OPTICAL 138.700 7.5
03690 MEITUAN-W 103.600 1.4
02318 PING AN 89.800 0.5
01177 SINO BIOPHARM 10.620 0.26